22.1 C
Nürnberg, DE
July 19, 2024
Exclusiv Uncategorized

CĂTEVA CĂRȚI ALE DOMNULUI AL. FLORIN ȚENE  ȘI CĂRȚI DESPRE AUTOR

La Editura „Dacia XXI” a apărut lucrarea ,,Liga SCRIITORILOR ROMÂNI. DICȚIONAR BIBLIOGRAFIC- VOL. I ce cuprinde biografia şi datele de 200 de autori care sunt membrii ai Ligii Scriitorilor români.
Colectivul care a lucrat la dicţionar (Nicoleta Avram, Izabela Cerchezan, Andrei Cete, Sandra Cibicenco, Mădălina Olteanu, Andreia Precub, Roxana Roman) a fost coordonat de Anda Dejeu, directorul editorial al Editurii Dacia XXI. Consilier editorial – Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, iniţiatorul proiectului.
Domnul Al. Florin Țene în prefața ,,LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI în folosul culturii române” arăta că ,,Editarea acestui dicționar bibliografic în colaborare cu Editura Dacia XXI, este un instrument necesar în cunoașterea activității Ligii, dar și un mijloc de evaluare cantitativă și colectivă a tuturor membrilor, un bilanț necesar și binevenit.
Considerăm că prin întreaga activitate al Ligii Scriitorilor Români activitatea culturală, cultura în general va prospera, prin exemplul lor dând un impuls noii generații de scriitori, poeți, plasticieni din țară și din străinătate. Liga Scriitorilor Români fiind un fenomen real, o componentă de necontestat a actului literar și cultural actual, o prezență tot mai activă în peisajul literar național.
Prin membrii Ligii Scriitorilor Români din străinătate, va fi cunoscută mai în profunzime cultura românească, parte integrantă a culturii Europene și Mondiale”.(p.10)
Printre cei 200 de autori domnul președinte Al. Florin Țene ocupă un loc important, iar dintre cei care s-au referit la opera autorului sunt amintiți: Alex. Ștefănescu, Constantin Cubleșan, Nicolae Uțică și Dumitru Velea.
Alături de domnul președinte Al.Florin Țene (care se află la paginile 399 – 402), întâlnim pe domnul Ioan Vasile Țene ( pseudonim: Ionuț Țene ) la pag. 403 -404 și doamna Titina Nica Țene la pag. 405 – 406.
La Editura CONTRAFORT din Craiova în anul 2010, apărut cartea „Cu inima în palmă” subintiulată „Dialoguri privilegiate” a domnului Al. Florin Ţene . Poet, critic literar, promotor cultural, este creatorul unei eseistici de factură filosofică. Este hermeneut şi exeget de inspiraţie fenomenologică
,,Această carte reprezintă istoria formării unui scriitor autentic, cu parcursul său remarcabil, relatarea procesului de coagulare în jurul operei sale literare a unui fenomen literar-artistic, împlinit prin constituirea unei instituţii de cultură cum este Liga Scriitorilor din România şi potenţialul acesteia de a capacita şi susţine relaţii de promovare culturală reciprocă (aşa cum este fructuoasa colaborare cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu), dar mai ales ne este relevată în această carte gândirea, concepţiile despre viaţă, literatură şi artă ale unui scriitor şi promotor cultural reprezentativ pentru cultura română contemporană.”, după cum remarca Petru Birău.
Cele şase dialoguri cu Al Florin Ţene, realizate de Monica Mureşan, Costel Iftinchi, Menuţ Maximinian, Ionuţ Caragea, Maria- Diana Popescu şi Elisabeta Iosif, dezvăluie concepţiile despre artă şi societate ale unui scriitor cetăţean.
,,Scriitorul Al. Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor din România închină, prin antologia de autor Întoarcerea statuilor, apărută la Editura Dacia, 70 de poeme întru frumusețea clipelor netrecătoare ale artei.”, după cum remarca Menuț Maximian în studiul Întoarcerea Statuilor (Răsunetul, Cotidianul bistrițenilor de oriunde de joi 28 a IV-a 20011)
Al. Florin Țene este, cu siguranță, unul dintre poeții vrednici ai Transilvaniei, fapt confirmat și de cuvintele frumoase adresate de critica de specialitate la finalul volumului. ,,70 de poeme, 70 de ani, 70 de statui se întorc la zămislitorul lor, pe un drum al emoției și creației și al creației dintotdeauna”, spune poetul Ion Vădan, coordonatorul antologiei de la Dacia XXI, Colecția Dual.
,,Al. Florin Țene readuce suflul poeziei moderne spre o nouă cărare care păstrează, însă,izul tradiționalismului. O poezie a misterului ce se împletește cu bucuria de a dialoga pe cărarea cuvântului”, se arată în același articol.

Domnul Prof.univ.dr. Florentin Smarandache în studiul: Al. Florin Ţene, între realitățile şi poveștile vieţii lui Alexandru Macedonski, apărut în CETATEA LUI BUCUR- literatură, artă, cărți sublinia următoarele:
,,În configurarea lucrării sale, dl. Al. Florin Țene a parcurs întreaga operă macedonskiană, selectând ― din articole, proze, poezie, dramaturgie ― cele mai importante și relevante momente, aspecte, atitudini etc. biografice și memorialistice, impunând un paralelism subtil între izolarea socială, damnarea și mizeria morală la care a fost supus omul Macedonski și înălțarea spre artă a creației sale.
Biograful vădește, de asemenea, un spirit critic lucid, dar și o înțelegere superioară a condiției și talentului subiectului său. (…)
Am putea spune, împreună cu Adrian Marino, că Macedonski creează, în plan spiritual și social, un stil, <>, creionare a personalității macedonskiene pe care și dl. Al. Florin Țene o realizează la parametrii cei mai înalți ― cu o bună doză de iubire și devoțiune, documentat și echilibrat, perfect racordat la scopul propus: acela de a-l înfățișa pe inadaptabilul Macedonski prin propria aserțiune: << Poeților nu li se poate pretinde să trăiască sufletește în viața reală. Este de ajuns că sunt, ca oameni, victimele ei>>”.

La Editura NAPOCA STAR Cluj în anul 2019 a apărut lucrarea „Al Florin Țene : Atitudini literare la începutul secolului XX”. Pentru înțelegerea acestei cărți trebuie să se pornească de la ce spunea doamna Voichița Tulcan Macovei în Argumentul de la pag. 6 „Parcurgând creația domnului Alexandru Florin Țene (fie că este proză, poezie, dramaturgie sau cronici literare) cititorul învață! Învață ce este viața, care sunt adevăratele ei valori, ce este arta, cum poate să se raporteze la ea! Învață care sunt marii scriitori români ai tuturor timpurilor, ierarhizarea lor, învață cum să-i descopere pentru a-i cunoaște și pentru a se cunoaște pe ei înșiși ca oameni!”.
Cartea dezbate detaliat curentul literar inițiat de scriitorul Al. Florin Țene – proglobmodernul, dar și „Manifestul împotriva comunismului”, publicat de scriitor în anul Centenarului României!
Cartea care este o invitație la lectură dar și la reflecții și comparații a fost numită ,,o carte de excepție ” de către Uniunea Jurnaliștilor Profesionaliști din România.
,,După un scurt <>, antologia se deschide cu un <>, care de fapt este un compendiu esențializat al vieții și activității literare a acestui important scriitor în varii domenii literare și eseistice românești. În acest compendiu existențial și creativ, ne-a atras atenția în mod cu totul aparte MANIFESTUL ÎN CADRUL CENTENARULUI (Confluențe Literare 2018) prin care scriitorul atrage atenția istoricilor literari <>. Manifestul scriitorului, cum era de așteptat, într-o societate excesiv de diferențiată, de stratificată, a avut un ecou divers, pro și contra, acuzațiile autorului fie nu au fost luate în considerație, fie s-au estompat în fața responsabililor culturii române contemporane. Manifestul este străbătut de două dimensiuni (caracteristici) esențiale ale scriitorului, de ”Vulcanism” și ”spirit neliniștit” la care, autoarea antologiei, mai subliniază sinceritatea și respectul față de frumosul natural, precum și iubirea de țară și neam, ultima reprezentând <>.
O altă dimensiune creatoare a scriitorului Al. Fl. Țene antologat este – subliniază Voichița Tulcan Macovei – de a reînvia chipuri importante, ale unor scriitori marcanți ai Istoriei Literaturii Române, revalorificând, în același timp, arta lor de a crea. În acest sens sunt cunoscute romanele despre Gib Mihăiescu, Alexandru Macedonski, Ion Minulescu, iar mai recent, Radu Gyr, care redau viața și activitatea acestora sub forma unor povești.
În cadrul antologiei este relevată, în cele 13 capitole care însumează peste 300 de pagini, polivalența scriitorului, ca poet, romancier, nuvelist, dramaturg, ori critic literar, foiletonist și eseist.
Nu ne-am propus să rezumăm toate cele 13 capitole ale acestei antologii foarte interesante, întrucât ne-ar cere un spațiu tipografic foarte mare. Pe lângă capitolele și subcapitolele amintite sunt adunate tematic, articole referențiale privind:  ”Ecouri în plan internațional ale operei scriitorului>>, plus o antologie de interviuri, de gânduri, de atitudini, dar și familia autorului și un consistent album de scriitor.
Încheiem notele noastre de lectură cu o apreciere pe care autoarea antologiei, scriitoarea arădeană Voichița Tulcan Macovei, o face pe coperta din spate a volumului: <<…cartea domnului Al. Florin Țene reprezintă pentru generațiile actuale, dar și pentru cele care vor urma, o oglindă a unor timpuri aflate, încă, într-un echilibru istoric, moral și estetic. Acum, la începutul mileniului III. ”Atitudinile” scriitorului Alexandru Florin Țene pledează pentru acest echilibru, aducând argumente în favoarea păstrării lui în toate domeniile literaturii>>.” Emil Șimăndan ,,Al. Florin Țene, Atitudini Literare, la secolul XXI ”,Napoca Star, Revista Cronica Timpului – UZPR – 11 iunie 2020.”
Cartea Sens și Contrasens în înțelepciunile pentru ziariști, apărută la Editura Napoca Star, 2019, cuprinde 39 de decaloguri, și așa cum spune autorul, oprindu-se la această cifră care reprezintă vârsta la care Mihai Eminescu a ,,trecut în nemurire”.
,,Noua apariție editorială a scriitorului Al.Florin Țene, președintele național al Ligii Scriitorilor Români, membru al Uniuni Ziariștilor Profesioniști, este o <<bornă>> care marchează teritoriul înțelepciunilor unei experiențe de-o viață al jurnalistului ce a dat culturii române peste 80 de cărți din toate domeniile literaturii.” după cum remarca dr. Manuela Calafeteanu
Cartea se deschide cu o Schiță de autoportret. În aceasta autorul își relatează secvențe din viața sa din timpul perioadei drăgășenene, pe când era elev la Liceul Teoretic. Povestește cum a înființat Cenaclul literar ,,Gib I. Mihăescu“, pe când era elev în clasa a X-a. La ședințele acestuia au participat viitorii scriitori, Virgil Mazilescu, Radu Vasile, viitorul Prim Ministru, Dumitru Velea, Nicolae Cochinescu, viitorul Procuror general al României, Ilie Vulpe, Nicolae Bărbulescu, Emil Banță și mulți alții.
Gazeta Literară drăgășeneană pe care a expus-o pe gardul liceului, ce cuprindea patru rubrici, una de poezie, celelalte de articole și cronica ultimei ședințe a cenaclului literar, a fost confiscat în aceeași zi de director și securitate.
Evenimente din perioada studenției de la Baia Mare sunt povestite în această carte.
„Partea consistentă a cărții sunt cele 39 de decalogurile cuprinzând 390 de texte pline de înțelepciune, filozofie și sfaturi pentru ziariști, provenind din experiența de-o viață a talentatului jurnalist și scriitor Al.Florin Țene, dar și din înțelepciunea marilor personalități de pe mapamond din toate timpurile. Autorul acestei interesante cărți este un Om de mare cultură, promotor și manager cultural, fiu al meleagurile vâlcene, care toată viața și-a dedicate-o culturii, literaturii naționale, și nu numai”, remarca dr. Manuela Calafeteanu.
Romanul Un ocean de deșert al scriitorului Al Florin Țene a apărut la Editura Nico din Târgul Mureș în 2019.
În Argumentul e la pag.6 să arăta următoarele: ,,Autorul acestui roman este printre puținii scriitori din galeria prozatorilor contemporani, care prin romanele lui, a oglindit tragedia prin care a trecut societatea românească în secolul XX.”
,,Descoperim în paginile acestei cărţi drama scriitorului Georgică Roşianu, (după evenimentele din decembrie 1989 ajuns academician), care nu a dorit să facă pactul cu ciuma roşie, la propunerea lui Geo Bogza şi Eugen Jebeleanu, prieteni din tinereţe. A făcut puşcărie la Jilava, Gherla, etc. alături de Radu Gyr, Noica, Pillat, şi alţii. În aceste condiţii i s-a confiscat casa în care s-a instalat un securist cu soţia KGB-istă. După evenimentele din decembrie 1989, într-o audienţă la preşedintele ţării pentru a i se retroceda casa confiscată de comunişti, Ion Iliescu îi răspunde:,,Propietatea e un moft “. Soţia lui Roşianu, pe nume Nicoletta, realizatoare la Radio Bucureşti este trecută la munca de jos, femeie de serviciu, şi apoi închisă. Aceasta, în închisoare naşte pe unicul fiu al lor, botezat Doru, nume prin care îşi exprima dorul de libertate şi soţ.
Aventura Nicolettei pentru a găsi copilul luat de lângă ea şi dus la o Casă de Copii, prin părţile Clujului, este dramatică, aşa cum este întreg romanul lui Al.Florin Ţene.” Sublinia Dorina Costea în articolul Romanul “Un ocean de deşert“ de Al.Florin Ţene un ,,remarcabil saga” apărut pe 6 mart. 2019 în revista Luceafărul.
Noul roman, intitulat ,,Nu plângeți că mă duc de lângă voi – Viața «Sfântului Închisorilor», Valeriu Gafencu”, al scriitorului și ziaristului Al. Florin Țene, a apărut la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2022.
<> în care subliniază: <>” sublinia prof. dr. Nușa Constantinescu în studiul A apărut romanul ,,Nu plângeți că mă duc de lângă voi – Viața «Sfântului Închisorilor», Valeriu Gafencu”, de Al.Florin Țene, apărut pe 26 februarie 2022, apărut în Curierul Național.
În postfața scriitoarei Elena Buică – Buni din Toronto (Canada) se stipulează: ,,Aflându-se într-o lume plină de întuneric și de cruzimi, cu crâncene încercări, nu deznădăjduia și nici nu renunța la efortul de a-i încuraja, de a-i înălța sufletește, spre dragostea creștină, pe tovarășii lui de grele suferințe.”
Romanul Romanța celui care s-a întors apărut la Editura NAPOCA NOVA, CLUJ – NAPOCA, 2018 este un roman structurat în două părţi, fiecare parte având câte patru capitole, o alcătuire amplă de 350 de pagini, cu un fir epic robust.
În „Cuvântul Autorului”, Al. Florin Ţene precizează: „ Am urmărit ca naraţiunea să fie cât mai aproape de adevărul istoric, uman şi social”. Volumul este prefaţat de Prof. Univ. DHC. Theodor Damian, care notează lapidar: „Cercetarea pe care o face Al. Florin Ţene este bazată nu numai pe bio – bibliografia lui Minulescu, ci şi pe cărţi şi documente de epocă, pentru a împrumuta de acolo concepte, limbaj, atmosferă şi alte elemente necesare verosimilităţii menite să contribuie la succesul romanului”…
,,Romanul scriitorului Al. Florin Ţene exprimă o totalitate, o sinteză a unei personalităţi literare din secolul trecut. Din punctul meu de vedere, lectura romanului <<romanŢa celui=”” care=”” s-a=”” intors=”” –=”” viaţa=”” scriitorului=”” ion=”” minulescu=”” între=”” poveste=”” şi=”” realitate=””>> ne îndeamnă la reflecţie, un roman util şi interesant, care conferă românilor conştiinţa deplină a identităţii proprii.”, consemna Adriana Răducan în studiul „ROMANŢA CELUI CARE S-A ÎNTORS – Viaţa scriitorului ION MINULESCU între poveste şi realitate” în LOGOS ȘI AGAPE.


„OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI AL. FLORIN ȚENE In opiniile scriitorilor contemporani” de scriitoarea Liliana Moldovan este o carte apărută la Editura Vatra Veche, din Târgu Mureș.
Volumul având 381 de pagini cuprinde studii, cronici literare și eseuri despre cărțile scriitorului, criticului, eseistului și promotorului cultural Al.Florin Țene, ctitorul și președintele Ligii Scriitorilor Români, scrise de scriitori, critici literari și de artă, jurnaliști de – a lungul celor 65 de ani de activitate în slujba culturii române. Materialele fiind extrase cu acribie din presa vremii de Liliana Moldovan.
Cartea cuprinde 87 de autori cu 117 lucrări despre poezia, proza, romanele, filozofia, articolele de critică literară și eseurile lui Al.Florin Țene. Descoperim studii și articole despre scriitorul clujan semnate de Laurențiu Ulici, Alex Ștefănescu, Magda Ursache, Ion Cristofor, Adrian Țion, Vochița Tulcan Macovei, Geantă Constantin, Theodor Damian, Vochița Pălăcean Vereș, Mircea Daroși, Rodica Râpeanu, Ion Istrate, Ion N. Oprea, Florentin Smarandache, Radu Vida, Galina Martea, Anton Ilica, Dumitru Velea, Menuț Maximinian, Constantin Cubleșan, Mircea Popa, Constantin Zărnescu, Ionuț Țene, Mariana Zavati Gardner, Elena Buică – Buni, Ionel Bota, Ioan Barbu, Dumitru Hurubă, Negoiță Irimie, Petru Scutelnicu, Ion Oarcăsu, Petre Petria, Ionel Marin, C. Stănescu, Anișoara Dobre , Gelu Dragoș, Livia Ciupercă etc.
,,Această antologie, pot spune: este o bornă ce marchează perimetru unei mari opere a scriitorului Al.Florin Țene ce și-a dedicat întreaga viață culturii române și promovarea acesteia pe meridianele lumii, marcând pentru eternitate o personalitate din istoria culturii române.”, arăta Prof. Elena Poroșanu în studiul A apărut antologia “Opera și personalitatea scriitorului AL. Florin Țene în opiniile scriitorilor contemporani”.
Lucrarea ,, Al. Florin Țene Literatura ca mod de viaţă”, autor Petrică Birău, a apărut la Cluj-Napoca la Editura Eurograph în anul 2005.
După un Cuvânt înainte, autorul acestei biografii îşi motivează demersul, cu precizarea surselor documentare utilizate, între care, alături de lucrări de referinţe, periodice, a folosit şi cele peste 300 de scrisori, dintr-o corespondenţă de şapte ani cu Al. Florin Ţene.
După capitolul Cu picioarele desculţe pe prundişul unei străzi din Drăgăşani în care este prezentată familia, şi primii ani ai copilăriei lui Al Florin Ţene, sunt prezentate Studenţia, Serviciul militar, apoi profesiile exercitate (Profesii).
Scrisoarea de protest trimisă lui Nicolae Ceauşescu şi urmările acestui demers se regăsesc în Capitolul Opresiunea.
Întâlnim episodul Excluderii din Uniunea Scriitorilor. Pe parcursul a două capitole sunt evocaţi Prietenii, Părinţii şi copiii .
Referiri la Primele volume publicate, Publicistica de după 1989, proza (Romanul), teatrul (Teatrul) lui Al. Florin Ţene, premii obţinute şi prezenţa sa în diferite dicţionare (Premii şi dicţionare), se regăsesc în biografie. Întâlnim O listă de Cărţi publicate şi o listă de Cărţi pregătite pentru tipar , iar la final se regăsesc fotografii alb-negru.
,,Întoarcerea din cruciadă – viața poetului Radu Gyr între realitate și poveste a apărut la Editura Cartea Cărții de Știință la Cluj-Napoca în anul 2020.
Pe parcusul acestei cărți ne este prezentată viața poetului Radu Gyr.
,,Poetul Radu Gyr este prezentat în cele mai firești ipostaze omenești, de la naștere și până la apus. Din pruncie, până la moarte.
Născut într-o familie iubitoare, el este crescut în respectul față de tradiție, credință, țară, cultură. Ca matur, apoi ca bătrân, rămâne la fel de curat precum s-a născut.”, după cum remarca Lucia Bibarț în studiul ,,Al.Florin Țene. Întoarcerea din cruciadă – viața poetului Radu Gyr între realitate și poveste” apărut în ,,Luceafărul” din 31 ianuarie 2020.
Aceiași autoare în articol publicat în ,,Așii României” din 22 noiembrie 2021 făcea următoarea remarcă: ,, Sfințenia nu are culoare politică, nici sex, nici nu e sectară, nici nu e corectă politic! Nu răspunde niciuneia dintre formalismele noastre meschine. Ea se construiește pe conștiință, pe curățenie sufletească și pe fapte. Ea este sau nu este! Sfinții, asemeni lui Radu Gyr, nu așteaptă legitimațiile conferite de noi, nevrednicii. Ei sunt! Indiferent de poziția noastră.”
La editura Vatra Veche din Târgu Mureș, în anul 2021 a apărut monumentala carte, de 726 de pagini a domnului Al. Florin Țene intitulată ,,AVENTURILE IDEILOR PRINTRE METAFORE. Critică literară și eseuri”
Pe ultima copertă președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști Doru Dinu Glăvan apreciază activitatea de-o viață a scriitorului Al.Florin Țene: ,,Scriitor şi jurnalist consacrat, cu peste 86 de volume tipărite în mai bine de patru decenii de activitate literară, dar şi aproape 6.000 de articole risipite în presa locală, naţională, dar şi de peste hotare, prezent deopotrivă în Dicţionarul General al Literaturii Române (coordonator, acad. Eugen Simion, 2009) şi Dicţionarul Scriitorilor Români (coordonator Aurel Sasu, 2006), ca şi în Dicţionarul scriitorilor Români de Azi (ediţie de Boris şi Daniela Costin-Crăciun, 2011), ori O altfel de istorie a literaturii române (autori, Doru Ştefan Dâncuş, George Coandă şi Vali Niţu, 2013), mentor de şcoală literară şi lider al Ligii Scriitorilor Români, jurnalist profesionist, premiat de U.Z.P.R., în 2015 și 2020, la Concursul naţional de Presă Scrisă, Al. Florin Ţene (n. la Drăgăşani, jud. Vâlcea, 13 iunie 1942) revine, odată cu Aventura ideilor, la preocupările sale perene, filosofia ştiinţelor literare, dovedind astfel că deţine vocaţia distanţei şi a perspectivei.
Nostalgic şi sentimental, Al. Florin Ţene nu-şi uită niciodată originile şi, scormonind prin „<>, se întoarce mereu la <>, când alături de foştii săi colegi de clasă, Radu Vasile, fostul prim-ministru, Mugur Isărescu, Virgil Mazilescu, ori istoricul Ilie Vulpe, punea la cale şotii sancţionate prompt de profesorul Muşulescu, care îi punea pe recalcitranţi <>, aşa că, <>.
Parcurgând suita de eseuri şi comentarii critice pe teme diverse, şi deopotrivă de incitante, de la Heidegger, la Nietzsche, şi de la Socrate la … Patapievici (văzut ca model invers !) regăsim un amestec suav de idealism liric, altoit pe un solid fundament cărturăresc”.
În continuare, tot pe ultima copertă, scriitoarea Galina Martea apreciază întreaga operă a renumitului scriitor: ,,Cu o carieră de amploare în arta scrisului, talentatul și neobositul scriitor Al.Florin Țene (prozator, poet, eseist, critic literar și de artă, publicist) există în astă viață cu misiunea sacră de a produce opere literare de calitate, acestea fiind recunoscute ca valori autentice în cultura națională română. Distinsul scriitor de-a lungul anilor a reușit să pună în lumină lucrări de mare calibru, abordând diverse genuri literare (poezie, proză, eseu, roman, analiză literară), astfel acumulând în palmares până la ziua de azi un număr de 85 de cărți editate. Pe lângă activitatea de scriitor, Domnia sa este un admirabil activist și manager cultural, în timp afirmându-se cu mult succes în calitate de fondator al diverselor cenacluri și reviste literare. Iar pentru a încuraja și mai intens activitatea scriitoricească din țară și Diasporă, Al.Florin Țene înființează în anul 2006 asociația profesională Liga Scriitorilor Români, fiind în același timp și președinte al acesteia. Așa fiind, Al.Florin Țene este un veritabil susținător al valorilor culturale românești, un promotor insistent în fructificarea vieții spirituale.”
După cum remarca Liliana Moldovan în studiul O istorie literară ar trebui să fie cartea de căpătâi a unui neam: „AVENTURILE IDEILOR PRINTRE METAFORE” de AL FLORIN ȚENE: ,,Scrierile despre natura și varietatea genurilor literare, despre mirajul limbajului literar, cele referitoare la derapajele literaturii comuniste, la activitatea literară a unor scriitori contemporani sau la apariția unor reviste de specialitate ocupă, de asemenea, un loc important în carte. Acestora li se alătură articolele legate de situația spirituală a omenirii, cele referitoare la dezacordul dintre lumea reală și existența transcedentală. Dar, dincolo de toate frământările și neliniștile contemporane, provocate de căderea omului capcana primitivismului, a comodității și înavuțirii facile, AL. Florin Țene, speră, – așa cum rezultă din scrierile incluse în volumul recenzat – că îndepărtarea individului de esența sa spirituală și culturală este temporară deoarece oameni mai dispun de resursele necesare pentru a-și resuscita atitudinea eroică și pentru a coborî în propria trăinicie, visând la <>”.
Romanul ,,Ce greu a fost în noaptea asta!” de Al. Florin Țene apărut la Editura Casa Cărții de Știință din Cluj Napoca în 2021, prezintă viața poetului Traian Dorz.
După cum remarca Adriana Răducan în studiul ,,UN ROMAN AL EVIDENŢELOR SUFLETEŞTI- CE GREU A FOST ÎN NOAPTEA ASTA! – de AL. FLORIN ŢENE” apărut în revista Luceafărul din 14 aprilie 202: ,,romanul <> demonstrează priceperea şi talentul indiscutabil al scriitorului Al. Florin Ţene, care îşi construieşte un stil original, un stil care-l individualizează, fiind hotărât să găsească puntea de legătură dintre scriitor şi cititor. Crescut în credinţă şi smerenie, poetul creştin Traian Dorz ar fi afirmat astăzi fără ezitare, asemenea lui Petre Ţuţea: <>.”
Volumul de versuri ,,Cerul meu de hârtie – Poeme”, este un volum bilingv (român-englez), traducere Mariana Zavati Gardner, apărut la editura Tibiscus, Uzdin din Serbia în anul 2001. Cuprinde mai multe poeme din creația potului Al. Florin Țene.
Romanul „Oglinda de apă”, de Al. Florin Țene, apărut la Editura Napoca Star, din Cluj-Napoca este o frescă a comunității orașului natal. Romanul se referă la evenimente petrecute în perioada de tristă amintire a anilor 1942-1960.
,,Cu <> avem în față un roman rafinat și complex, în care Al. Florin Țene face o radiografie a societății românești din primii ani ai instaurării comunismului, pe fondul unui discurs literar desprins din categoria genului memorialistic, deoarece romancierul relatează, uneori cu lux de amănunte, o parte din secvențele de viață și oamenii care i au marcat destinul, încă din primii ani de viață. Printre aceștia un loc central revine tatălui, secondat de intervențiile permanente ale mamei autorului, femeie înțeleaptă, mereu încercată de grija zilei de mâine, atentă cu nevoile celor din jur, adepta unor principii de viață bazate pe armonie, credință și iubire. <>. Imaginea tatălui în schimb, așa cum se conturează prin ochii copilului, și apoi al elevului Al. Florin Țene, este aceea a unui bărbat cu o cultură generală solidă, loial, corect, care muncește din greu pentru a și întreține familia și este respectat de comunitate.”, menționa Liliana Moldovan în studiul ,, A apărut romanul autobiografic ”Oglinda de apă“ de Al. Florin Țene apărut în Curierul Național din 13 februarie 2022.
Romanul „Geamănul din oglindă” de Al. Florin Ţene a apărut la editura Semănătorul din Bucureşti în anul 2011.
Evenimentele se derulează după anul 1990 printr-o rememorare a amintirilor a celor două personaje puse faţă în faţă, ca într-o oglindă.
Cele două personaje principale, prieteni din copilărie, un ziarist, profesor la facultatea de jurnalistică din Bucureşti, pe nume Constantin, şi celălalt scriitor şi critic literar, pe nume Florin, se întâlnesc după zeci de ani la Cluj timp de zece zile, perioadă în care se desfăşoară acţiunea romanului.

Cartea „Cina cea de taină“, a apărut la Editura „Eurograph“, Cluj Napoca, 2006, în colecţia „Lacrimi de magnolie“, într-o ţinută grafică deosebită.
Volumul „Cina cea fără de taină ” este selecţie făcută cu mare răspundere şi o deosebită ştiinţă, iar cele 4 cicluri „Gara poeţilor“, „Pactul faustic“, „Cina cea fără de taină“ şi „în loc de epilog“ sunt reprezentate de poeme filtrate printr-o mare sensibilitate lirică, cât şi de o maturitate estetică şi bine limpezită în vatra limbii române.
,,Bucuria metaforei surprinde chiar în poeme scurte, printr-un patetism şi o melancolie de esenţă, dovada fiind şi acest poem <>: <>.”, menționa Miron Ţic în studiul ,,Al Florin Ţene – << Cina cea fără de taină>>sau Întoarcerea poetului între clipe arzătoare” apărut în Viața de pretutindeni.
Orbul din Muzeul Satului, roman, este al treilea volum, împreună cu Chipul din Oglindă, Insula Viscolului, ce fac parte din trilogia „Insula Viscolului”, ce se constituie într-o frescă a societăţii româneşti din secolul XX. Editura Napoca – Star, 2002.
Cartea ,,Personalități din Drăgășani –borne de hotar ale culturii române” a apărut la Editura Napoca star în 2022.
În această carte descoperim importante personalități cunoscute în țară și străinătate, care au scris pagini de istorie în știința și cultura națională și internațională, precum: compozitorul Marin Brânaru, prof.univ. Bucă Marin, pictorul Cerăceanu Constantin, procurorul general și scriitor Cochinescu Nicolae, Vintilă Corbu scriitor, Mugur Isărescu, economist, Guvernatorul Bănci Naționale, Istocescu Emil istoric literar, poetul Virgil Mazilescu, Nanu Sava Ion, membru al Academiei Române, prof. univ. Negreanu Ion, Compozitorul și dirijorul Paraschiv Oprea, Scriitorul și președintele Ligii Scriitorilor, membru al Academiei Americană Română Al.Florin Țene, poeta Titina Nica Țene, doctor în istorie. Ionuț Țene, specialistul în televiziune Vali Florin Țene, istoricul, prof. univ. Radu Vasile fost Prim Ministru al României, istoricul și profesorul universitar Vulpe Ilie etc. Cartea cuprinde 52 de personalități, truditori pe “altarul” culturii și științei românești.
,,Practic volumul, care este structurat în următoarele secțiuni: Cuvânt înainte, Cuprins, Postfață, Addendă și Bibliografie, nu este de istorie locală, fiindcă personalitățile cuprinse sunt cercetători, scriitori, istorici și oameni politici care au scris pagini de istorie în știința, cultura națională și politica țării, fiind recunoscuți și peste hotare.” , remarca Nina Istrate în studiul ,, A apărut cartea <<Personalitățile din drăgășani borne de hota ale culturii române>> de Al. Florin Țene”.Iar la sfârșitul studiului concluziona: ,,Urmare întreprinderii autorului Al.Florin Țene, îmi dau seama că acest scriitor talentat este și un cercetător dotat cu acribia arhivistului care din documente pline de corbul timpului, a scos la lumină o pagină din istoria națională. Volumul emană, printre rânduri, iubirea de concetățenii, știuți și ne știuți ai municipiului Drăgășani.”

Constantin GEANTĂ

Related posts

FRUMUSEȚEA CREȘTINĂ A LIMBII ROMÂNE CARE UNEȘTE : DIN TEXTELE JURNALIȘTILOR

Liliana Moldovan

Sensul poeziei!

Liliana Moldovan

  Poezia lui Gavril Moisa la maturitatea talentului

Liliana Moldovan

e-DIASPORO

Theodora-Raluca Paun

Cel mai lung brâu românesc cusut/țesut de românii din întreaga lume

Theodora-Raluca Paun

NEMULȚUMIT DE IARNĂ

Liliana Moldovan

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy