26.2 C
Nürnberg, DE
July 12, 2024
Academia Română

CONFERINȚA CARTEA VECHE ROMÂNEASCĂ ȘI STRĂINĂ, EDIȚIA A III-A

COMUNICAT

Vineri, 24 mai 2024, și sâmbătă, 25 mai 2024, vă invităm la Conferința Națională Cartea veche românească și străină, ediția a III-a, cu tema „Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote din Țările Române”, eveniment care se va desfășura în format hibrid (fizic și online) la București (Biblioteca Academiei Române, Calea Victoriei 125) și Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu).

Această conferință națională continuă o tradiție de peste un deceniu și jumătate al sesiunilor anuale de primăvară care au fost organizate de Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România (ABR). Invitația se adresează tuturor celor interesați și sunt așteptați să participe bibliotecari, restauratori, conservatori de carte, muzeografi, specialiști din domeniul științelor informării și documentării, cadre didactice, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi din țară și din  străinătate.

Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote în Țările Române (1711/1716-1821) alături de celebrarea în anul 2024 a 300 de ani de la sfințirea Mănăstirii Văcărești (1724) reprezintă temele principale ale celei de-a treia ediții a Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, eveniment științific care este organizat de Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare în parteneriat cu Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu) și Muzeul Național al Literaturii Române (București).

PROGRAMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE CARTEA VECHE ROMÂNEASCĂ ȘI STRĂINĂ, EDIȚIA A III – A,  CU TEMA „Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote din Țările Române”

BUCUREŞTI, MĂNĂSTIREA COMANA (JUD. GIURGIU)
24-25 MAI 2024

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Prof. univ. dr. Radu-Ștefan VERGATTI, Academia Oamenilor de Știință din România
Prof. univ. dr. Jan NICOLAE, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
CȘ II Dr. Constantin ITTU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Lect. univ. dr. Mihail Khalid QARAMAH, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Protos. Asist. univ. dr. Maxim VLAD, Universitatea „Ovidius” din Constanța
Dr. Doina HENDRE BIRO, Centrul CODEX, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj

COMITETUL DE ORGANIZARE
Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române
Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
Drd. Petruța-Mihaela VOICU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu Mureș, Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate /
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
Pr. Drd. George Iulian TATU, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere /
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București

VINERI, 24 MAI 2024 – MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE (BUCUREȘTI)

10.00 – 10.10 Înscrierea participanților

10.10 – 10.30 Deschiderea oficială a lucrărilor conferinței
10.10 – 10.20 Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, preşedinte al

Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare – Cuvânt de deschidere
10.20 – 10.30 Drd. Petruța-Mihaela VOICU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Școala Doctorală de Litere,
Științe Umaniste și Aplicate / Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
București – Mesaj din partea conducerii Asociației Bibliotecarilor din România

10.30 – 11.00 Conferință inaugurală
Prof. univ. dr. Ioan CRISTESCU, Director General al Muzeului Național al Literaturii
Române

Secţiunea I: CARTEA TIPĂRITĂ ÎN TIMPUL DOMNIILOR FANARIOTE DIN ȚĂRILE ROMÂNE

Moderatori:
• Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române
• Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
Dr. Daniela LUPU, Muzeul Municipiului București

11.00 – 11.25

Cărți cu steme domnești și stihuri poeticești tipărite în Țara Românească în epoca
domniilor fanariote / Books with princely coats of arms and poetic verses printed in
Wallachia in the Phanariot era

Dr. Alexandru-Daniel PITICARI, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj
Napoca

11.25 – 11.50
Considerații bibliologice și istorico-heraldice cu privire la stemele și stihurile la
stemă regăsite în Triodul de la Iași (1747) și în Evhologhionul de la Buzău (1747) /
Bibliological and historical-heraldic considerations regarding the coats of arms and
the verses on the coat of arms found in the Triod from Iași (1747) and in the
Evhologhion from Buzău (1747)

CȘ II Dr. Constantin ITTU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

11.50 – 12.15
De la cărți „importate” din Țara Românească la cărți românești tipărite în Sibiu de
Petrus Barth în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea/From „imported” books
printed in Wallachia to romanian books printed in Sibiu by Petrus Barth during the
second half of the eighteenth century

CȘ II Dr. Titus LATEȘ, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București/Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al
Academiei Române

12.15 – 12.40
Enigmă, cenzură sau dezinteres? De ce nu s-au tipărit manuale pentru învățământul
superior în Țările Române pentru Academiile Domnești? / Enigma, censorship or
disinterest? Why were higher education textbooks not printed in the Romanian
Countries for the Princely Academies?

12.40 – 13.00 Pauză de cafea

Secţiunea a III-a: VALORIFICAREA COLECŢIILOR ŞI DOCUMENTELOR DE PATRIMONIU

Moderatori:
• Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române
• Pr. Drd. George Iulian TATU, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de
Litere / Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
Pr. Drd. George Iulian TATU, Universitatea din București, Școala Doctorală a
Facultății de Litere / Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București

13.00 – 13.25
Organizarea colecțiilor bibliotecilor patriarhale / The organization of the
patriarchal libraries collections
Dr. Iulian Marcel CIUBOTARU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescuˮ Iași

13.25 – 13.50
Corespondență cu valoare de patrimoniu confiscată de fosta Securitate. Cazul
Teodor Zipa / Correspondence with patrimonial value confiscated by former
Securitate. The case of Teodor Zipa
Dr. Doina HENDRE BIRO, Centrul CODEX, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj

13.50 – 14.15
Rolul bibliotecarilor în valorificarea colecțiilor. Cazul celor de la Biblioteca
Batthyaneum din Alba Iulia, între 1950-2020 / Le rôle des bibliothécaires dans la
valorisation des collections. Le cas de ceux de la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba
Iulia, entre 1950-2020

Drd. Petruța-Mihaela VOICU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Școala Doctorală de Litere,
Științe Umaniste și Aplicate / Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
București

14.15 – 14.40

Principii și criterii de selecție, de deselecție și de eliminare din colecții a
publicațiilor / Principles and criteria for publications selection, de-selection and
removal from collections

Anișoara BUDUI, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 1440 – 1505
Modalități de prevenire a degradării unor documente din colecția Bibliotecii
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava / Prevention methods for degradation of
some documents from the collection of the ”Ștefan cel Mare” University Library in
Suceava

15.05 – 15.30 Concluzii și discuții

SÂMBĂTĂ, 25 MAI 2024 – MĂNĂSTIREA COMANA (JUD. GIURGIU)

9.00 – 9.10
Înscrierea participanților
9.10 – 9.30

Deschiderea oficială a lucrărilor conferinței
9.10 – 9.15 Arhim. Dr. Mihail MUSCARIU, Starețul Mănăstirii Comana – Cuvânt de bun venit
9.15 – 9.25 Prea Sfințitul Părinte Dr. AMBROZIE, Episcopul Giurgiului – Cuvânt de
binecuvântare
9.25 – 9.30 Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, preşedinte al
Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare – Cuvânt de deschidere

9.30 – 10.30 – Conferințe inaugurale
9.30 – 10.00 Pr. Prof. univ. dr. Jan NICOLAE, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Facultatea de Teologie Ortodoxă – Euharistie și surogate euharistice. „Pastorala”
Mitropolitului Neofit Cretanul către preoții valahi la începutul Păresimilor (1739)

10.00 – 10.30 Prof. univ. dr. Radu-Ștefan VERGATTI, Academia Oamenilor de Știință din România – Biblioteca familiei Mavrocordat, urmarea erudiției și pasiunii a trei generații:
Alexandru, Nicolae, Constantin

Secţiunea I: CARTEA TIPĂRITĂ ÎN TIMPUL DOMNIILOR FANARIOTE DIN ȚĂRILE ROMÂNE

Moderatori:
• Dr. Silviu-Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române
• Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București

10.30 – 10.55
Protos. Asist. univ. dr. Maxim VLAD, Universitatea „Ovidius” din Constanța,
Facultatea de Teologie
Frecvența împărtășirii euharistice a românilor ortodocși din secolul XVIII oglindită
în operele: „Învățătura bisericească” (1710) a Sf. Mitropolit Antim Ivireanul,
„Pastorala” (1739) Sf. Mitropolit Neofit Cretanul și „Testamentul” (1785) Sf. Cuv.
Gheorghe de la Cernica. Perspectivă canonică / The frequency of Eucharistic
communion of the Romanian Orthodox in the 18th century reflected in the works:
„The Church Teaching” (1710) of St. Metropolitan Antim Ivireanul, „The Pastoral”
(1739) of St. Metropolitan Neophytus Cretan and „The Testament” (1785) of St.
George from Cernica. A canonical perspective

10.55 – 11.10 Pauză de cafea

Secțiunea a II-a: 300 DE ANI DE LA SFINȚIREA MĂNĂSTIRII VĂCĂREȘTI (1724): EVOLUȚIA
ISTORICĂ DE LA ANSAMBLU MONASTIC LA ÎNCHISOARE

Moderatori:
• Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române
• Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
București
11.10 – 11.35
Câteva considerații despre biblioteca Mavrocordaților constituită la Mănăstirea
Văcărești / A few considerations about the library of Mavrocordats established at
Văcărești Monastery
Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române

11.35 – 12.00
Facultatea de Teologie din București și Mănăstirea Văcărești în lumina unor
documente de arhivă din anii 1917-1931 / The Faculty of Theology in Bucharest and
the Văcărești Monastery in the light of some archive documents from the years 1917
1931
Dr. Dragoș URSU, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

12.00 – 12.25
Văcăreștiul ca spațiu al represiunii politice / The Văcărești as space of the political
repression

Secţiunea a III-a: VALORIFICAREA COLECŢIILOR ŞI DOCUMENTELOR DE PATRIMONIU

Moderatori:
• Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române
• Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
Dr. Marius – Ștefan CIULU, Arhiepiscopia Bucureștilor

12.25 – 12.50
Monahul și „cartea” în Antichitatea târzie/The monk and ”the book” in Late
antiquity
Dr. Arcadie BODALE, Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Iaşi

12.50 – 13.15
Vânzarea bibliotecii lui Mihail Kogălniceanu Epitropiei Școalelor din Moldova/The
sale of Mihail Kogalniceanu’s Library to the Epitropy of the Schools of Moldavia
Dr. Suzana – Iuliana BODALE, Arhivele Naţionale ale României, Serviciul
Judeţean Iaşi

13.15 – 13.40
Rolul Bibliotecilor Naționale şi al Eforiilor Şcolilor din Moldova şi Ţara
Românească în realizarea Unirii din 1859/The role of the National Libraries and
School Libraries from Moldavia and Wallachia in the achievement of the 1859 Union

13.40 – 14.00 Expoziție de carte

14.00 – 15.00 Masa de prânz

15.00 – 15.30 Vizită documentară la Muzeul Mănăstirii Comana

15.30 – 16.00 Încheierea conferinței

ORGANIZATOR:
• Asociația Bibliotecarilor din România (ABR)
• Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

PARTENERI:
• Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu)
• Muzeul Național al Literaturii Române
• Editura Eikon

PARTENERI MEDIA:
• Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR)
• Radio UZPR
• Lumina Cuvântului
• Mihai Sotir – fotograf

ADRESE UTILE:
MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
• Strada Nicolae Crețulescu nr. 8, Sector 1, București
MĂNĂSTIREA COMANA
• Strada Radu Șerban nr. 392, Comana, jud. Giurgiu

Related posts

Valentin Gheorghiu – In memoriam (1928-2023)

Moderator1

ȚARA DIN CARE NU AM PLECAT NICIODATĂ!

Liliana Moldovan

Conferință susținută de dr. Mircea Iliescu, cercetător la Universitatea din Cambridge Știința pentru toți în epoca postgenomică

Moderator1

Festivalul Internațional „LUCIAN BLAGA”, ediția a XXIII-a 17-19 august 2023

Moderator1

?̂???̂????? ?? ????-????? ??? ?? ????????? ????-?????? ????

Moderator1

Conferința „De la Euclid la Einstein: 2000 de ani de geometrie“

Moderator1

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy