17.7 C
Nürnberg, DE
July 24, 2024
Uncategorized

COMUNICAT DE PRESĂ

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG                                           

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Nr. 19 din 6 aprilie 2022

STRATEGIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL DROGURILOR 2022 – 2026, APROBATĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI – În cadrul Şedinţei de Guvern de miercuri, 16 martie a.c., au fost adoptate, printr-o Hotărâre, Strategia naţională în domeniul drogurilor (SNDD) 2022 – 2026 şi Planul de acţiune aferent pentru implementarea SNDD 2022 – 2026, documentul programatic fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Conform prevederilor art. 3, alin.1, lit. a din Hotărârea de Guvern nr. 461/2011, Agenţia Naţională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, instituţie cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor, elaborează, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi planul său de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului.

Strategia naţională în domeniul drogurilor 2022-2026 reprezintă documentul programatic ce definește politica României în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, cuprinde concepția de abordare a fenomenului drogurilor și asigură cadrul de cooperare pentru actorii sociali care au competențe și responsabilități în domeniu.

Documentul asigură continuitatea și integrarea eforturilor și rezultatelor înregistrate prin implementarea strategiilor naționale antidrog anterioare, predictibilitatea și transparența decizională în ceea ce privește opțiunile strategice și măsurile specifice de intervenție, precum și un sistem flexibil și eficient de acțiune comună.

Strategia se subsumează obiectivelor generale și specifice, asumate la nivel internațional prin documentul final al sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU (UNGASS) din 2016 privind problema drogurilor la nivel mondial, intitulat „Angajamentul comun de a aborda și a combate în mod eficient problema drogurilor la nivel mondial”, prin Declarația ministerială din 2019 privind consolidarea acțiunilor la nivel național, regional și internațional pentru a accelera punerea în aplicare a angajamentelor comune de a aborda și a combate problema drogurilor la nivel mondial, prin obiectivele de dezvoltare durabilă 2030, precum și celor asumate la nivel european, prin noua Strategie a Uniunii Europene în materie de droguri.

Strategia naţională în domeniul drogurilor 2022-2026 este rezultatul unui proces transparent de consultare cu instituțiile și autorităţile publice de nivel central și local, precum și cu partenerii din sfera societății civile (organizații neguvernamentale și culte).

Strategia tratează fenomenul drogurilor și provocările acestuia printr-o abordare integrată, multidisciplinară, echilibrată și fundamentată pe dovezi științifice și pe practicile relevante în domeniu. În sinergie cu prevederile celorlalte documente de politici publice naționale și europene, Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026 își propune să contribuie la limitarea impactului și a consecințelor negative ale fenomenului drogurilor asupra sănătății și siguranței publice, concomitent cu dezvoltarea capacităților operaționale de răspuns ale României, în condițiile unui mediu extern cu evoluții impredictibile.

Documentul programatic integrează o triadă de acțiune strategică: reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri și consolidarea capacității operaționale de răspuns – cooperare internațională, cercetare, evaluare, informare și coordonare.

Direcțiile de acțiune strategică se structurează pe 11 obiective generale, fiecare având mai multe obiective specifice, operaționalizate la nivel de activități în cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026.

Răspunsul instituțional la fenomenul dinamic al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul unei cooperări interinstituţionale constante şi eficiente.

Viziunea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 are ca scop instituirea unei abordări orientate către obținerea de rezultate durabile privind problematica drogurilor la nivel național, aducând plusvaloare abordării fenomenului în context european, prin ajustarea rezilienței și particularizarea măsurilor de sprijin și îndrumare.

Reducerea cererii de droguri constă într-o paletă de acțiuni complementare, ce include prevenirea (contextuală, universală, selectivă și indicată), depistarea și intervenția timpurie, consilierea, tratamentul, reabilitarea, reintegrarea socială și recuperarea. Aceste intervenții contribuie la creșterea gradului de reziliență a cetățenilor, a comunităților și a societății românești în ansamblu, la impactul și consecințele negative ale fenomenului drogurilor. Termenul reziliență are aici dublu sens: capacitatea inerentă a indivizilor de a rezista și de a reacționa articulat și coerent la evenimente disruptive sau crize, precum și capacitatea acestor entități de a reveni rapid la o stare de normalitate funcțională.

Măsurile și intervențiile propuse pe linia reducerii ofertei de droguri vor contribui la perturbarea piețelor, tradiționale și online, ale drogurilor ilicite, dezmembrarea grupărilor infracționale organizate implicate în traficul și producția de droguri, asigurarea respectării legii, reducerea violenței asociate cu piețele drogurilor ilicite și intensificarea schimbului de date și informații operative între părțile interesate responsabile.

În privința precursorilor de droguri, mecanismul de coordonare instituit vizează asigurarea aplicării sistemului legislativ european, compatibilizarea sistemelor normative și tehnice naționale cu cerințele stabilite unitar la nivel european pentru asigurarea răspunsului la problematica deturnării acestora din circuitele licite.

Cooperarea internațională, așa cum este prevăzută în strategie, contribuie la accelerarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate de România, în domeniul drogurilor, la nivel internațional, respectând principiile responsabilității partajate, multilateralismului, promovării unei abordări axate pe dezvoltare, respectării drepturilor omului și a demnității umane, statului de drept și respectării prevederilor Convențiilor internaționale în materie de droguri.

Totodată, România își propune să contribuie la adoptarea pozițiilor comune ale UE și la crearea de sinergii, menite să definească agenda internațională și multilaterală privind politica în materie de droguri.

În domeniul cercetării, evaluării și informării, obiectivul asumat este de a dezvolta și consolida un sistem integrat și flexibil de colectare a datelor privind fenomenul drogurilor, în vederea utilizării celor mai recente informații în procesul decizional și al formulării și aplicării răspunsurilor din domeniul sănătății publice și securității cetățenilor.

În domeniul coordonării, obiectivul general este asigurarea unui cadru unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate.

La sfârşitul perioadei de implementare a Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, structurile naționale implicate în reducerea cererii și ofertei de droguri vor deține capacități operaționale consolidate capabile să ofere un răspuns corelat cu evoluția traficului și consumului de droguri.

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei cuprinde activitățile concrete și indicatorii aferenți fiecărei acţiuni asumate de către entitățile responsabile, o serie de indicatori globali, precum și instituțiile și autoritățile centrale și locale responsabile pentru realizarea fiecărei activități specifice domeniului de competență. Societatea civilă asigură complementaritatea implementării acțiunilor planificate, în conformitate cu prevederile statutare.

Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026 și Planul de Acțiune aferent vor fi evaluate ex-post la finalul perioadei de implementare stabilite, iar concluziile acestei evaluări vor fi prezentate exhaustiv într-un Raport de evaluare elaborat de Agenția Naționala Antidrog.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Related posts

UN COPIL PREVENIT, UN ADULT ÎN SIGURANȚĂ

Theodora-Raluca Paun

De necrezut! Iata ce afectiuni importante pot fi prevenite cu o simpla imbratisare

Liliana Moldovan

Hatikva – Imnul statului Israel are o istorie artistică și culturală românească!

Liliana Moldovan

ARTIZANA METAFORELOR TRĂITE

Liliana Moldovan

COMUNICAT DE PRESĂ – “Magia Copilăriei”: Psihologie, muzică și generozitate pentru copiii din Constanța

N I

Nava-Școală MIRCEA – ambasadorul României sustenabile

Moderator1

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy